5-åringene deltar på Trivselsundersøkelsen 2020

Da er 5-åringene våre godt i gang med å delta på trivselsundersøkelsen. Hensikten med å gjennomføre undersøkelsen er å få bedre kunnskap om barnets egen opplevelse av trivsel i barnehagen. Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet (ref.Rammeplanen og barnehageloven)

Undersøkelsen foregår oppe på barnehagehuset. Ett og ett barn får komme inn og gjøre sin besvarelse. Det er helt anonymt og ingen følger med når barna avgir svar på alle 15 spørsmål.