Driftsvedtekter

 

DRIFTSVEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FRILUFTSBARNEHAGE SA

  

org. nr. NO 971 461 217 MVA  

Sist endret 17.01.2023

      

 1. Formål
 1. Opptaksmyndighet
 1. Opptakskrets og opptakskriterier
 1. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
 1. Fastsettelse av foreldrebetalingen
 1. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak
 1. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 8
 1. Leke- og oppholdsareal
 1. Åpningstid og ferie

 2. HMS

 

 

Driftsvedtekter for Tusseladden Friluftsbarnehage SA i henhold til barnehageloven § 8  

 1. Formål  

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.   

 Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.   Driftsvedtektene kan endres av barnehagens styre.

 

 1. Opptaksmyndighet  

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.   

 1. Opptakskrets og opptakskriterier  

Barnehagens opptakskrets er Kvaløysletta og øvrige deler av Kvaløya.   

Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret barnet fyller 6 år. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt.     

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:  

 1. Iht. barnehageloven § 18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.  
 2. Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.  
 3. Barn til andelseiere/søsken til barn med plass i barnehagen prioriteres ved opptak.  
 1. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist  

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad i henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.   

  

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 måneder pr. oppsigelsesdato. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.    

  

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.   

 1. Fastsettelse av foreldrebetalingen  

Foreldrebetalingen fastsettes av styret og kan ikke overstige den til enhver tid gjeldende makspris for foreldrebetaling. Styret fastsetter kostpenger begrenset oppad til selvkost. Eventuell økt foreldrebetaling ut over gjeldende makspris må behandles av foreldrerådet.   

 1. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak  

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.   

 Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.    

  

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.   

 Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 20051216 nr. 1477)  

 

 1. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 8  

Etter barnehageloven §8 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen.   

  

Avtale om disponering av barnehageplass signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen skal rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet være detaljert regulert. Med unntak av de forhold som er regulert i disse vedtektene, kan styret i barnehagen endre på vilkårene i avtalen. Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse.   

  

Tilbudet om barnehageplass gjelder fra 1. august opptaksåret og gjelder i utgangspunktet frem til skolepliktig alder.  

  

Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. I et slikt tilfelle kan foreldre kreve andelskapitalen innløst med øyeblikkelig virkning.    

  

Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente, og motregne evt. utestående i andelsinnskuddet. Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.  

  

Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på inntil 15 timer dugnad som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår. Styret fastsetter antall dugnadstimer, begrenset oppad til 15 timer.   

  

Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret per misligholdt dugnadstime.  

 1. Leke- og oppholdsareal  

Barnehagens norm for arealutnytting er 3,5 m² leke- og oppholdsareal per barn over 3 år og 4,6 m² for barn under 3 år.  

 

 1. Åpningstid og ferie  

Barnehagen er åpen fra kl 07.00 til kl 16.30 mandag til fredag. I perioden medio juni – medio august er barnehagen åpen fra 07.30 til kl 16.30 

Alle barn har ei daglig oppholdstid på maksimum 9 t pr dag.

Barnehagen har stengt julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember) og har redusert åpningstid i romjulen. Barnehagen stenger klokken 12 onsdag før skjærtorsdag.  I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 6 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen er feriestengt siste hele uke i juli. Barnehagen er stengt på helligdager. Styret kan vedta å holde barnehagen stengt for enkeltdager, i for eksempel romjula, dersom det er færre enn 10% av barna som skal benytte barnehageplassen i perioden.  

  

Barnehageåret starter 1. august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret og tre av disse ukene skal tas samlet i perioden 15.juni til og med 15.august. Hovedferien på tre uker skal varsles barnehagen innen 15.april. Annen ferie skal varsles senest en uke før avviklet ferie.   

 

 1. HMS  

Barnehagen har internkontrollsystem som oppfyller gjeldende lover og forskrifter.