/>

Sørtind

BARN: 21 barn, 4-5 år VOKSNE: Pedagogisk leder: Mona Ch Kristiansen Barnehagelærer: Andre Heggelund Støttepedagog 20%: Mona Mikalsen Barne og ungdomsarbeider: Morgan Olsen Fagarbeider: Sabrina Giordano Ekstra ressurs: Linda Jensen Base: Løkåsfjæra Blåmannlavvo- 4 åringene (Ole brumm, f:2018) Trehørningenlavvo- 5 åringene (Tusser, f:2017)

Velkommen til Sørtind.

Sørtind vil for barnehageåret 2022-23 være en 4-5 års avdeling, med base i 2 av lavvoene i Løkåsfjæra.

Dette året vil det være 21 barn på Sørtind, og vi vil fordele oss aldershomogent mellom lavvoene vi disponerer.

Vi vil gjennom ukene/ året både jobbe sammen og i hver av lavvoene knyttet opp mot tema til barnehagens årshjul og satsningsområde. Barnehagen har dette året særlig fokus på kapittel 8 i barnehageloven som omhandler barns psykososiale barnehagemiljø, mobbing og krenkende adferd. Her er det nulltoleranse for mobbing, utestenging og krenkende adferd. Dette forplikter vi å jobbe med i barnehagen. I barnehagen og på Sørtind skal det være et trygt og godt barnehagemiljø! I arbeidet for å skape et best mulig barnehagemiljø for barna, er det grunnleggende at samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er godt.

Alle skal ha en venn, trives og føle seg vel i barnehagen og på Sørtind. Vi jobber daglig med å fremme det positive i kommunikasjon og samspill mellom barna. Barna blir sett og hørt og får gode opplevelser som er med på fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Barnehagens satsningsområde fletter vi inn i fokusområdet for Sørtind dette året. I tillegg til friluftsliv og uteglede vil vi jobbe ekstra med vennskap og inkludering.

I rammeplanen står det:

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap sosialt fellesskap» (RP 2017 s.23)

I dette så ligger det at de voksne skal støtte barna i samspill, barna skal få oppleve vennskap og de skal lære å kunne ta andres perspektiver når det kommer til handlinger, følelser, opplevelser og meninger. Barna på Sørtind skal oppleve tilstedeværende og støttende voksne.

Under dette blir det også fokus på relasjoner, følelser og kropp.

Som verktøy til å snakke om kropp, vil vi også bruke kroppsreglene som er utarbeidet av Barnehuset i Tromsø.

Livet i fjæra og i lavvoene inviterer til friluftsliv og friluftsglede. Det er en viktig del av oss i barnehagen, og en stor del av barnehagens fokusområde og hvordan den er bygd opp. Barnehagen har utarbeidet en egen friluftsprofil som sier noe om progresjon og fokus for de ulike alderstrinnene.

I rammeplanen står det under fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse at barnehagen skal legge til rette for at barna får oppleve bevegelsesglede, mental og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper. (RP 2017 s.49)

Noe av det viktigste for barns utvikling er LEKEN! Området vårt i fjæra inviterer til mye fin og viktig lek. Vi deler området med Nordtind, og det vil gjennom dagen være muligheter også for å leke på tvers av gruppene. Dette gjelder også innad på avdelingen. Vi har mange søsken på tvers av avdelingene, og det er også viktig at de får mulighet for noen treffpunkter. Med at vi jobber slik på tvers, vil det være mulighet for nye venner, noen å strekke seg etter, noen å ta ekstra hensyn til, gi og ta, dele og vise omsorg.

Ettermiddagene er i hovedsak satt av til den frie leken, utelek og lek på tvers av avdelingene. Her ser vi også mulighet for å kunne jobbe/ samarbeide mer i mindre grupper og med prosjekter. Vi kan fordele oss mer mellom lavvoene, på fjærahuset og bruke uteområdet.