Sørtind

BBARN: 21 barn, 4-5 år Personal: Pedagogisk leder: Mona Ch Kristiansen Barnehagelærer: Sabrina Giordano Barne og ungdomsarbeider: Morgan Olsen Barne og ungdomsarbeider: Per Enge % stilling Ekstra ressurs: Linda Jensen Base: Løkåsfjæra Blåmannlavvo- 5 åringene (Tusser, f:2018) Trehørningenlavvo- 4 åringene (Ole brumm, f:2019)

Velkommen til friluftsgruppa Sørtind.

Sørtind vil for barnehageåret 2023-24 være en 4-5 års avdeling, med base i 2 av lavvoene i Løkåsfjæra.

Dette året vil det være 21 barn på Sørtind, og vi vil fordele oss aldershomogent mellom lavvoene vi disponerer.

Vi vil gjennom ukene/ året både jobbe sammen og i hver av lavvoene knyttet opp mot tema til barnehagens årshjul og satsningsområde. Sørtind vil dette barnehageåret disponere fjærahuset to dager i uken, og her blir det fellessamlinger, temaarbeid, kreativ utfoldelse og gruppedeling på tvers av lavvoene. Barnehagen har dette året særlig fokus på kapittel 8 i barnehageloven som omhandler barns psykososiale barnehagemiljø, mobbing og krenkende adferd. Her er det nulltoleranse for mobbing, utestenging og krenkende adferd.

Vi er forpliktet til å jobbe med dette i barnehagen. I barnehagen og på Sørtind skal det være et trygt og godt barnehagemiljø! I arbeidet for å skape et best mulig barnehagemiljø for barna, er det grunnleggende at samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er godt.

Alle skal ha en venn, trives og føle seg vel i barnehagen og på Sørtind. Vi jobber daglig med å fremme det positive i kommunikasjon og samspill mellom barna. Barna blir sett og hørt og får gode opplevelser som er med på fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Rammeplanen sier: «I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap» (RP 2017 s.23)

Sørtind vil i tillegg ha fokus på eventyr, med ulike sjangrer og ulike fortellerteknikker, friluftsglede med fysisk fostring og i tråd med kapittel 8, så vil vi også ha fokus på vennskap og relasjoner. Om disse punktene står det i rammeplanen:

«Barna skal møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer. Oppleve spenning ved høytlesning, fortelling, sang og samtale» (RP-2017.s.48)

”Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ute og inne gjennom hele året. Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordindinasjon” (RP-2017, s49)

 

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap sosialt fellesskap» (RP 2017 s.23)

 

Hvordan skal vi så fremme dette gjennom året? Det skal vi gjøre med støttende og tilstedeværende voksne, som er tilstede i dagen sammen med barna, lytter, utforsker, leker og lærer sammen med dem. Det skal være trygge voksne som støtter barna i samspill, barna skal få oppleve vennskap og de skal lære å kunne ta andres perspektiver når det kommer til handlinger, følelser, opplevelser og meninger.

 

Barna skal få erfare og mestre ulike underlag knyttet til ulike årstider, og vi vil ta tilbake regellekene der vi leker haien kommer, rødt lys og det vil være stasjonstrening både inne på fjærahuset og i vårt utemiljø. Vi skal lytte til eventyr, og skape våre egne bilder. Barna skal få erfare ulike fortellerteknikker knyttet til samme eventyr, og vi vil bruke biblioteket som ressurs, både med bøker og delta på deres fredagseventyr.

 

Livet i fjæra og i lavvoene inviterer til friluftsliv og friluftsglede. Det er en viktig del av oss i barnehagen, og en stor del av barnehagens fokusområde og hvordan den er bygd opp. Barnehagen har utarbeidet en egen friluftsprofil som sier noe om progresjon og fokus for de ulike alderstrinnene.

I rammeplanen står det under fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse,- barnehagen skal legge til rette for at barna får oppleve bevegelsesglede, mental og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper. (RP 2017 s.49)

Noe av det viktigste for barns utvikling er LEKEN! Området vårt i fjæra inviterer til mye fin og viktig lek. Vi deler området med Nordtind, og det vil gjennom dagen være muligheter også for å leke på tvers av gruppene. Vi har et samarbeid knyttet til aldershomogene grupper. Vi kaller dem Ole Brumm klubb= 4 åringene, og Tusse klubb= 5 åringene. Med at vi jobber slik på tvers, vil det være mulighet for nye venner, noen å strekke seg etter, noen å ta ekstra hensyn til, gi og ta, dele og vise omsorg. Tussene i stor grad ha fokus på skoleforberedelser, med skolekrets, vennskapgrupper og de vil iløpet av året også få gjennomføre vanntilvenning i basseng.

Ettermiddagene er i hovedsak satt av til den frie leken, utelek og lek på tvers av avdelingene. Her ser vi også mulighet for å kunne jobbe/ samarbeide mer i mindre grupper og med prosjekter. Vi kan fordele oss mer mellom lavvoene, på fjærahuset og bruke uteområdet.