Kjølen

Høsten 2022 flyttet Kjølen over til avdelinga på nordsida av midtetasjen. Her har vi flere lekerom og større mulighet til å dele oss i grupper. I år har vi valgt følgende fokusområde: sosial kompetanse og språkutvikling med naturen som arena.

Barn: 13 barn, 2 år

Personale:
Hege Lyngmo (pedagogisk leder),
Kjell Tore Kampevoll (barnehagelærer 40%),
Tom-Kristian Jonassen (barne- og ungdomsarbeider),
Kathrin Götze (assistent),
Janka Frano (assistent).

Base: midtetasjen, inngang nordsida.

På Kjølen ønsker vi at barna skal oppleve mestringsfølelse og glede med å være ute i naturen. I begynnelsen av barnehageåret har vi fokus på turer i nærmiljøet med hviling og spising ute. Etter hvert som barna utvikler seg og mestrer mer vil vi prøve på lengre turer. En dag i uka har vi base på Fjærahuset. Da bruker vi fjæra med alle sine muligheter for utforsking og motorisk trening. Turer ut i naturen gir et helt eget samhold på avdelingen hvor barna får felles opplevelser nært knyttet til naturen rundt oss. Opplevelsene vi får på tur, om det er hva vi ser eller hva vi gjør, bidrar også til at barna gjør seg førstehåndserfaringer i naturen. Turene våre blir en viktig arena for samtaler, samhold og språkutvikling.


Sang og samlinger er også hyppig brukt på avdelinga for å styrke barnas språkutvikling. Vi er opptatt av at de skal bli «badet i språk», slik at de har et stadig utviklende ordforråd. Barn lærer og utvikler seg gjennom lek. I leken opplever vi glede, humor, spenning, mestring og samhold. Derfor verner vi om barnas lek, og er tilstede som en støtte i leken, en lekekamerat, eller som en trygghet så barna kan utforske deres lekeverden.

På Kjølen er vi opptatt av barns medvirkning og at barna skal føle at deres handlinger, tanker og meninger blir anerkjent og kommer til uttrykk. I rammeplan for barnehagen står det at «Alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen» (Rammeplan, 2017, s.27). Vi har derfor små og store prosjekter gjennom barnehageåret med utgangspunkt i barnas undring og interesser. Vi følger også barnehagens årshjul og leker oss frem mens vi tilpasser prosjektene våre ut fra barnas modenhet.

Det er viktig for oss at miljøet i barnehagen er trygt. Hos oss skal alle barna oppleve at de har en trygg base for å utforske omgivelsene og en sikker havn hos en voksen for trygghet og trøst (trygghetssirkelen). På Kjølen arbeider vi med det sosiale samspillet. Vi har fokus på å si ifra når ting ikke er greit. Barnehagelovens kapittel 8 §41-43 omhandler barnehagens psykososiale miljø, mobbing og krenkende adferd. Her er det nulltoleranse for mobbing, utestenging og krenkende adferd. Det er vi forpliktet til å jobbe med i barnehagen. I barnehagen og på Kjølen skal det være et trygt og godt barnehagemiljø! Rammeplanen trekker også dette frem: «Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider med samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser» (Rammeplan, 2017, s.11).