FORELDREORIENTERING FOR TUSSELADDEN FRILUFTSBARNEHAGE SA

 1. BARNEHAGENS HISTORIE

Tusseladden Friluftsbarnehage er foreldre drevet barnehage som startet 1.desember 1980. Barnehagen var et resultat av en foreldreaksjon for barnehager på Kvaløysletta som startet i 1978. Aksjonsgruppa fikk leie et kommunalt hus i Slettaveien 60, og på dugnad ble dette huset gjort om til lokaler som ble godkjent til barnehageformål.

Barnehagehuset har vært ombygd og utvidet gjennom tre større ombygginger og ligger i Slettaveien 60. Barnehagen eier en 11 mål stor naturlekeplass med fire lavvoer i Løkåsfjæra. Barn som får tildelt plass i Tusseladden Friluftsbarnehage fordeles på den avdeling det er ledig i henhold til barnets alder og etter ei total vurdering av barnehagens ledelse. Barnet har plass til 31.juli det året barnet fyller 6 år.

Fra høsten 2016 har vi også et nybygg i fjæra som kalles Fjærahuset og har adresse Eidvegen 80. Her er det garderober/toalett

og fellesrom, som brukes som et supplement til lavvoene for fjæragruppene og som base for de minste barna på turdager. 

Se barnehagens årsplan for barnehagens innhold og organisering.

 

 1. EIERFORHOLD - DRIFTSFORM

Tusseladden friluftsbarnehage er fra 4.okt 2012 blitt registrert som samvirkeforetak, se våre vedtekter.  Barnehagen er et eget rettsobjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Barnehagen drives av de foreldre som til enhver tid har barn i barnehagen. Foreldrene velger på årsmøtet et styre som sammen med daglig leder har ansvar for drift av barnehagen. Styrer er daglig leder av virksomheten med møte og talerett i styret.

Internorganisering: Barnehagen er organisert i avdelinger med faste voksne, men p.g.a. husets beskaffenhet er det åpent mellom avdelingene og ungene er perioder av dagen organisert i aktiviteter og grupper på tvers av avdelingene. Det er i tillegg til personalet på avdelingen ansatt styrer og styrerassistent, kontorsekretær og kokk.

 

 1. MÅLSETTING

Tusseladden bygger sin virksomhet på Barnehagelovens § 1.

Barnehagen skal gi barna et trygt og godt barnehagemiljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuelle og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. 

 

 1. ÅPNINGSTIDER – DAGSRYTME - FERIE

Barnehagen åpner kl.07.00 og har åpent til 16.30 alle virkedager. I ferieperioden fra medio juni til medio august har barnehagen redusert åpningstid fra 7.30 til 16.30. Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften og stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Videre har barnehagen 6 kurs og planleggingsdager som fastsettes ved barnehageårets start og barnehagen er da stengt. Styret ved barnehagen kan ifølge vedtektene vurdere redusert drift i romjula, dagene før påske og sommerferien avhengig av foreldrenes behov og barnehagens økonomi.  Barnehageåret starter 1.aug.

Alle barn i barnehage skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minst tre uker skal være sammenhengende i perioden 15.juni til 15.august. Vedtektene §24: barnehagen har feriestengt hele siste uke i juli.

 

Gi beskjed før 9.30 hvis barnet ikke kommer eller kommer senere. På grunn av personalets ansvar for barnets sikkerhet må vi vite hvem som skal hente og bringe barnet til vanlig. Dersom andre skal hente og bringe barnet må vi få beskjed på forhånd. De uten hentetillatelse vil ikke få barnet med seg ut av barnehagen.

 

 1. SAMARBEID HJEM – BARNEHAGE

For å sikre en trygg og god tilvenning og oppstart i barnehagen vår har vi utarbeidet et egen veileder om dette. Planen heter tilvenning i barnehagen-en trygg barnehagestart for alle barn. Dette er en veileder for foreldre og ansatte i Tusseladden friluftsbarnehage.

Foreldrene er den viktigste samarbeidspartneren vår. Gjennom foreldresamtaler, foreldermøter og forelderkaffe i barnehagen prøver vi å knytte barnets to verdener sammen. Den daglige kontakten ved henting og bringing er også med på å forsterke samarbeidet til fordel for både barn og voksne. Ved å samle hele familien til ulike arrangementer som skidag, dugnader, sommerfest og lignende styrkes fellesskapet i barnehagen.

Barnehagen ønsker gjennom årsplan, måneds- og ukeplaner at foreldrene får god innsikt i det som foregår i barnehagen. Informasjonen og bilder legges på oppslagstavle på Kidplan.  Det er viktig at barna føler trygghet når de er i barnehagen. Det er nødvendig for barnas trivsel, og en sikkerhet for foreldrene at deres barn får dekket sine behov. Barnehagen benytter seg av kontaktvoksne for å ivareta dette. Det betyr at alle barn har en voksen blant personalet på sin avdeling som spesielt skal ta seg av dem. Hver voksen har mellom 3-6 barn. Gjensidig informasjon om barnet er viktig.  Det er likevel pedagogisk leder som har hovedansvaret for alt som skjer på avdelingen, og kan derfor alltid kontaktes angående spørsmål og problemer som dukker opp. 

 

 1. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Barnehagen samarbeider med de institusjoner og virksomheter som finnes i vårt nærmiljø. Sykehjem, skoler, nærbutikker mm. Styrerne i barnehagene på Kvaløya møtes regelmessig for å utveksle erfaring og samarbeide om barnehagetilbudet på Kvaløysletta. Skolens rektorer i nærmiljøet er også med på møter to ganger i året. Sammen med de andre barnehagene på Kvaløysletta har vi jobbet fram et eget opplegg for 5-åringene hvor alle skolestarterne fra april og fram til juni møtes. Gruppene kalles vennskapsgrupper og her møtes de framtidige skolekamerater og blir kjent med hverandre, skolen og området rundt.

 

 1. BEMANNINGSNORM

Tusseladden friluftsbarnehage har ansatt barnehagelærer som styrer i hel stilling. Det er også tilsatt barnehagelærer som er assisterende styrer. Barnehagen følger norm for pedagogisk bemanning (§25. Barnehageloven) med 1 pedagog pr 7 barn under 3 år og 14 barn over 3 år. Det er i tillegg barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i grunnbemanningen (§26, Barnehageloven) Det er lagt inn ekstra vikarressurs samt at det er støttepedagog inne for barn med ekstra behov.

Barnehagen satser på god kvalitet og har økt pedagogtettheten på avdelingene for å kunne gi et best mulig pedagogisk tilbud. Vi legger vekt på å ha begge kjønn i personalet og har over mange år jobbet for å skaffe flere menn til virksomheten.

 

 1. ÅRSPLAN

Det utarbeides en årsplan som godkjennes av samarbeidsutvalget. Planen legges ut på barnehagens hjemmeside og foreldrene får hele høsten mulighet for å komme med innspill på barnehagens innhold. Det er styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet som utarbeider årsplanen i samarbeid med foreldrene. Årsplanen følger kalenderåret.

 

 1. FORELDEBETALING

Betalingen skjer forskuddskvis den 1. i hver mnd til barnehagens  konto 4750 22 04714. Barnehagen bruker efaktura.

Det betales 11 mnd. i året, juli er betalingsfri måned.  Sen innbetaling medfører purregebyr og ikke betalt forelderbetaling mer enn to måneder fører til oppsigelse av barnehageplassen. I tillegg til foreldrebetaling betales det kostpenger på kr 765, som dekker frokost og  fruktmåltid hver dag, lunsj 4 dager pr uke. På tur-dagene har barna med egen matpakke og drikke til lunsj.  Ved opptak i barnehagen betales det er andelsforskudd på kr 3500.- som tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen, dersom all dugnad er utført og all foreldrebetaling betalt. Se barnehagen vedtekter.

 

 1. DUGNAD

For hvert barn på full plass forplikter foreldrene seg til å utføre minimum 15 dugnadstimer pr barnehageår. Se barnehagens vedtekter.

 

 1. SYKDOM - HELSETILSYN/FRAVÆR

Syke barn og barn som ikke klarer å delta i lek ute og inne må holdes hjemme fra barnehagen. Smittsomme sykdommer må meldes snarest mulig. Personalet vurderer og avgjør i forhold til barnets allmenntilstand når barnet må hentes fra barnehagen p.g.a. sykdom.

 

 1. OPPSIGELSE - PERMISJON

Foreldre kan si opp barnehageplassen skriftlig med to mnd varsel.  Juli måned regnes ikke som oppsigelsesmåned. Hvis plassen benyttes mindre enn 50 % (utenom sykdom) må begrunnet søknad om å få beholde plassen sendes styret.  Ved spesielle tilfeller kan styret innvilge permisjon fra barnehageplassen.  Når barnet slutter i barnehagen avsluttes medlemskapet i SA.  Se vedtektene § 3.

 

 1. FORSIKRING - TRANSPORT

  Tusseladden friluftsbarnehage har opprettet kollektiv ulykkesforsikring for den tiden barna oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også for turer og arrangementer utenfor barnehagen hvor barnehagepersonalet er ansvarlige ledere.
  NB - Parkering ved barnehagen ved bringing og henting skjer på eget ansvar.
  Barnehagen har ikke ansvar for private leker og utstyr som tas med til barnehagen.

 2. BARNEHAGEN OG IKT 

  Barnehagen følger gjeldende regler for personvern.

 

 1. FORELDRERÅD

Foreldreråd består av alle foresatte som har barn i barnehagen. Foreldreråd skal ivareta barnas interesse og de foresatte interesse. En gang i året fungerer foreldreråd som årsmøte og velger tre representanter til eierstyret + to varemedlemmer, alle disse stiller på styremøtene.  I tillegg har vi et samarbeidsutvalg som også velges på årsmøte.  Samarbeidsutvalget består av representanter fra eierne, personalet og foreldrene. Årsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap. Alle foreldre har møteplikt, se for øvrig vedtektene.